De bedrijfscoach en de opleiding: stem af en communiceer!

Nanda Olde – Praktijkcoördinator van de opleiding Communicatie en als docent-onderzoeker verbonden aan dit project vanuit het Lectoraat Human Communication Development

De communicatie vanuit de school naar ons als bedrijf is zeer summier. De school mag soms best wat meer initiatief tonen’

Bij afstudeertrajecten in het hbo zijn de contacten tussen de opleiding en de organisatie, waar de student afstudeert, vaak minimaal. Meestal is het de student die fungeert als de linking pin. Zijn bedrijven daar eigenlijk wel tevreden over, of willen ze meer, zoals het bedrijf uit de quote hierboven?

Om daarachter te komen is aan verschillende bedrijfscoaches van hbo-studenten binnen het economisch domein gevraagd wat eigenlijk hun behoeften en wensen zijn voor de communicatie met de opleiding. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Lectoraat Human Communication Development in samenwerking met studenten van de opleiding Communicatie van de HAN, in het kader van hun vorming tot onderzoeker. Aan deze eerste verkenning hebben 82 bedrijven hebben meegewerkt. Het merendeel van de organisaties is weliswaar afkomstig uit de communicatie-branche, maar toch zijn er voldoende interessante aanknopingspunten en indicaties om van te leren. Conclusie? Zoek het contact en investeer in de relatie.

Voor het afstudeertraject start

Voorafgaand aan het afstudeertraject zou meer contact tussen opleiding en organisatie fijn zijn, vindt 40% van de respondenten. Nu is vaak de student linking pin, terwijl ze graag meer voorlichting willen over allerlei zaken. Dit zijn met name de eisen die de opleiding stelt aan de opdracht en het bedrijf, of welke verantwoordelijkheden bij hen liggen en welke bij de docent. Ook zou men heldere informatie over praktische zaken graag van tevoren weten: tijdsduur, balans meewerken en afstuderen, contactmomenten met de opleiding en de manier van toetsen.

Over het gezamenlijk afstemmen van de inhoud van de opdracht zijn ze helder: 75% van de bedrijfscoaches vindt dat voorafgaand aan het traject er contact moet zijn tussen bedrijf en school, in bijzijn van de student. Hierbij is geen verschil gevonden tussen meer of minder ervaren bedrijfscoaches.

‘School heeft soms een beeld van een opdracht wat in de praktijk niet goed te realiseren is. Theorie en praktijk sluiten niet altijd op elkaar aan. Dat kan je het beste direct aanpakken.’

Deze afstemming voorafgaand aan het project doen ze het liefst tijdens een bedrijfsbezoek, maar anders graag telefonisch of via beeldbellen.

Tijdens het afstudeertraject

Het bedrijfsbezoek tijdens het traject wordt zeer op prijs gesteld (door 80% van belang tot groot belang geacht). Het belangrijkst tijdens het bedrijfsbezoek vinden de bedrijfscoaches de getoonde interesse en de mogelijkheid tot verdere afstemming van het afstudeeronderwerp. De meeste bedrijfscoaches hebben het bedrijfsbezoek het liefst in week 3 of 4. Het bedrijfsbezoek is extra prettig als de docent ook een expert is op het onderwerp van afstuderen:

‘Bezoek van de begeleidend docent is vaak waardevol voor het bedrijf. Daar kan het bedrijf weer van leren omdat de docent ook bij andere bedrijven komt, kruisbestuiving.’

Tijdens het traject willen de meeste bedrijfscoaches naast het bedrijfsbezoek nog zeker twee tot vier keer contact. Meer afstemming, ook na het bedrijfsbezoek, wordt dus op prijs gesteld: de bedrijfscoaches willen vooral inhoudelijk weten of de student nog op de juiste weg zit met zijn afstudeerproject. De prettigste manier in die latere fase vinden ze telefonisch of via beeldbellen.

Meer contact zorgt ervoor dat je samen gelijk op loopt met de ontwikkeling van de student en haar/zijn opdracht. Nu gebeurt dat niet altijd en is de student regelmatig ‘kind van de rekening’ op in mijn ogen onbenullige processtappen.’

Na afloop van het afstudeertraject

Tenslotte zou de opleiding ook na het traject meer oog moeten hebben voor het contact met het bedrijf. Allereerst moet er gezorgd worden voor een nette afhechting van het traject wanneer dat is afgerond. Informeren over het slagen of over de herkansingsperiode bijvoorbeeld. Maar ook een terugkoppeling van het afgelopen traject wordt gewaardeerd:

‘Het zou mooi zijn een betere terugkoppeling te krijgen van wat de opleiding van de stageplek en begeleiding heeft gevonden’

Over het contact tussen bedrijf en opleiding na het traject, het onderhouden van een zakelijke relatie, zegt ongeveer 65% dat dit niet zozeer noodzakelijk is maar dat het wel leuk kan zijn. Dit mag per email of LinkedIn en hoeft niet per se door de docentbegeleider gedaan worden. Veel bedrijfscoaches staan ook open voor andere activiteiten, zo blijkt uit hun antwoorden, zoals het geven van gastcolleges of opdrachtgever zijn bij onderwijsmodules.

Als praktijkcoördinator van de opleiding Communicatie zijn de resultaten van dit onderzoek in ieder geval een goede reden om onze communicatie met de bedrijfscoaches nog eens kritisch onder de loep te nemen en zeker structureler meer contact te zoeken met de bedrijfscoaches om zo te zorgen voor meer impact over en weer.

Noot 1: Dank aan de studenten van CON-B03 en hun docent Pim Kraaikamp voor de hulp bij de uitvoering van dit onderzoek. Een mooie samenwerking tussen de opleiding Communicatie van de HAN en het Lectoraat Human Communication Development, waardoor onderzoek in het onderwijs wordt geïntegreerd. Een leerzame en vruchtbare samenwerking. Voor meer informatie over deze werkwijze contacteer de auteur van dit artikel: nanda.olde@han.nl.

 Noot 2: Dit onderzoek is een afgeleide van het NRO-onderzoek naar Impactvol Afstuderen, waar de auteur van dit artikel namens het lectoraat Human Communication Development aan deelneemt. Voor meer informatie over dit onderzoek kijk dan op de site: www.impactvolafstuderen.nl