Welkom bij Impactvol afstuderen

Waarom dit onderzoeksproject? 

In het hoger economisch beroepsonderwijs doen jaarlijks meer dan 30.000 studenten een afstudeerproject ter afsluiting van hun opleiding. Meestal in opdracht van een bedrijf of instelling. Het afstuderen is een belangrijk moment in de vorming van professionals en tegelijkertijd een kans voor onderwijs, onderzoek en praktijk om gezamenlijk complexe praktijkproblemen aan te pakken.

Echter, bij veel opleidingen in het economische domein is een sterke focus op het doen van een onderzoek tijdens het afstuderen, meestal uitmondend in een onderzoeks- of adviesrapport. Betrokken partijen vinden die vorm vaak niet optimaal. Bedrijven en instellingen wensen regelmatig andere producten en resultaten dan een adviesrapportage. Opleidingen vragen zich steeds vaker af of een afstudeeronderzoek wel een goede toetsing is van de eindkwalificaties van een beroepsopleiding. Studenten ervaren het afstuderen regelmatig als een laatste hobbel die ze moeten nemen om het diploma te halen, ze zien de relatie niet altijd met de dagelijkse praktijk waarvoor ze zijn opgeleid en lopen in deze fase vaak studievertraging op.

Wat willen we bereiken?

In dit door de NRO gesubsidieerde project ‘impactvol afstuderen in het hoger economisch beroepsonderwijs’ is ons doel:

Samen met opleidingen, bedrijven, onderzoekers en studenten scenario’s ontwerpen voor afstudeertrajecten waarmee waarde gecreëerd wordt voor zowel het bedrijfsleven, studenten, onderwijs, als onderzoek.

Hoe gaan we dat aanpakken?

We willen dat doel bereiken met een co-design aanpak, via het opzetten van een netwerk rondom afstuderen in het economische domein. We onderzoeken wat de huidige vormen van afstuderen zijn en welke knelpunten de diverse belanghebbenden ervaren. Gezamenlijk ontwikkelen we scenario’s voor afstudeertrajecten die impact hebben voor ondernemen, onderzoeken en onderwijzen. Het onderzoek loopt van 1 februari 2019 tot 1 februari 2022. Lees meer over de onderzoeksopzet