Onderzoeksopzet

Afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek

In dit onderzoeksproject zien we studenten die afstuderen als degenen die de grenzen tussen de drie werelden van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek kunnen doorbreken (boundary-crossing). We plaatsen hen daarmee in het hart van de kennisdriehoek (zie figuur 1). Een goede inrichting van een afstudeertraject kan studenten hierbij helpen en ervoor zorgen dat de toegevoegde waarde van afstudeertrajecten voor alle belanghebbenden groter wordt. We beschouwen deze inrichting als een complex vraagstuk waarbij meerdere scenario’s mogelijk zijn voor verbetering en samenwerking met alle stakeholders essentieel is. We willen daarom in samenwerking (co-design) met het volledige systeem van stakeholders van dit vraagstuk verschillende scenario’s bestuderen en ontwikkelen. Door de co-design aanpak ontwikkelt zich tijdens het onderzoek al een uitgebreid netwerk als basis voor verdere verspreiding van de uitkomsten. 

Afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek van Ondernemen, Onderzoek en Onderwijs

Focus op economisch domein

De diversiteit aan opleidingen in het hbo is enorm. We hebben ervoor gekozen om de focus te leggen op opleidingen waar het afstudeertraject vaak uitmondt in een advies, zoals in het economisch beroepsonderwijs.

Co-design met het het hele systeem van belanghebbenden

De stakeholders zijn alle personen die belang hebben bij of informatie hebben over het impactvol afstuderen in hbo economisch onderwijs. Samen vormen zij het ‘hele systeem van belanghebbenden’. We denken daarbij in elk geval aan vertegenwoordigers van deze groepen:

  • Onderwijs: Studenten, alumni, verzorgers van opleidingen, leidinggevenden van hogescholen.
  • Beroepspraktijk: Praktijkpartners in opleiden, afnemers van opleidingen.
  • Onderzoeksinstellingen: Lectoraten en andere samenwerkende kennisinstellingen.
  • Overkoepelende netwerken: Leden van het Sectoraal Advies College hoger economisch onderwijs (SAC) en andere netwerken.

Ontwerp van het onderzoek

Om de doelen te bereiken, is een ontwerp gemaakt met twee parallelle sporen, zie figuur 2:

Figuur 2: Ontwerp van het onderzoek

Onderzoeksspoor 1: Casestudy en Survey

  • Een verkennende meervoudige case studie, die inzicht geeft in hoe de huidige afstudeertrajecten bij verschillende hogescholen en opleidingen (in het economisch domein) worden vormgegeven.
  • Een survey onderzoek onder een dwarsdoorsnede van alle stakeholdergroepen van de afstudeerpraktijk, die op een kwantitatieve manier inzicht geeft in hoe de diverse stakeholders (opleiders, studenten/alumni, onderzoekersgroepen en praktijkpartners) de toegevoegde waarde ervaren van de diverse vormen van afstudeertrajecten, zoals die in de case studie zijn opgehaald.

Onderzoeksspoor 2: Co-design van scenario’s

Gedurende het hele onderzoek verzamelen we met alle belanghebbenden bouwstenen voor diverse scenario’s om het afstudeertraject zo vorm te geven dat er optimale meerwaarde is voor alle belanghebbenden in de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en ondernemen. Daarvoor organiseren we in de loop van het onderzoek drie werkconferenties met een grote groep vertegenwoordigers van de diverse stakeholdergroepen. 

Doel van het onderzoek

Als we studenten opleiden tot flexibele professionals, die impact hebben in de praktijk, kan dat een belangrijke rol spelen om onze samenleving te helpen omgaan met de uitdagingen van onze tijd. Onze doelen zijn:

  • Meer inzicht krijgen in de huidige dynamiek en patronen daarin in het onderwijs systeem in de complexe praktijk van business en management
  • Bewustzijn vergroten van de noodzaak van structurele samenwerking in de kennisdriehoek om met complexe vraagstukken om te kunnen gaan in de economische sector
  • Scenario’s ontwikkelen voor afstudeertrajecten die meer toegevoegede waarde hebben voor alle belanghebbenden
  • Leerstructuren en praktische tools ontwikkelen om nieuwe kennis te delen en te verspreiden en te zorgen voor een doorgaande ontwikkeling van het systeem als geheel.

Onderzoeksvraag

Onze onderzoeksvraag is: Hoe kunnen afstudeertrajecten in het hoger economisch beroepsonderwijs zo ontworpen en georganiseerd worden dat ze meervoudige waarde scheppen voor business, onderzoek en onderwijs?